Wycieczki

Pilotaż

nowe-logo
OC przewodników turystycznych
i pilotów wycieczek
OC/OW029/1011

REZYDENT – LESZEK MŁODZIANOWSKI

rezydentleszekmlodzianowski

KURS REZYDENTA Z BIURA PODRÓŻY ITAKA ORAZ CERTYFIKAT ZNAJOMOŚCI JEZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE FC

itaka     fc

Od 2008 roku profesjonalnie zajmuję się opieką polskich turystów w wielu krajach w Europie i poza jej granicami. Uprawnienia rezydenta zdobyłem podczas szkolenia w Marsa El Alam w Egipcie, które było organizowane przez biura podróży ITAKA, z którym współpracuję.


Rezydent turystyczny to zawód (nr 511301 w klasyfikacji zawodów i specjalności) wykonywany przez osoby posiadające uprawnienia do kierowania imprezą turystyczną. Uprawnienia pilota wycieczek uzyskuje się po odbyciu kursu i zdaniu egzaminu państwowego przed właściwą terytorialnie komisją egzaminacyjną powoływaną do grudnia 2005 roku przez wojewodów, a obecnie przez marszałków województw. Prowadzą oni także ewidencję nadanych uprawnień pilota. Nadanie uprawnień przewodnika turystycznego i pilota wycieczek dokumentuje się poprzez wydanie odpowiedniej legitymacji i identyfikatora.

Do moich zadań podczas imprezy turystycznej należy:

 • sprawowanie, w imieniu organizatora turystyki, opieki nad uczestnikami imprezy turystycznej w niezbędnym zakresie, wynikającym z charakteru imprezy, a w sytuacjach nieprzewidzianych udzielanie im niezbędnej pomocy,
 • zapewnienie właściwej realizacji programu imprezy,
 • udzielenie uczestnikom imprezy informacji o przepisach obowiązujących turystów oraz podstawowej informacji krajoznawczej,
 • czuwanie nad sposobem wykonywania usług świadczonych na rzecz uczestników podczas imprezy oraz przyjmowanie od nich reklamacji dotyczących świadczonych im usług,
 • reprezentowanie organizatora turystyki wobec kontrahentów świadczących usługi w trakcie trwania imprezy, dbanie o dobre imię organizatora i nienarażanie go na straty,
 • obowiązek potwierdzenia klientowi przyjęcie reklamacji, a w wypadku jej niezałatwienia, przekazania jej niezwłocznie organizatorowi turystyki.
 • pełnienie funkcji negocjatora w przypadku występowania sytuacji konfliktowych w grupie,
 • warunkowo pełnienie funkcji tłumacza podczas imprezy za granicą oraz dla turystów z zagranicy,
 • zgłaszanie organizatorowi uwag i opinii z przebiegu imprezy;
 • wnioskowanie w sprawach programów imprez.

Organizator turystyki organizujący wycieczki za granicą jest obowiązany zapewnić opiekę pilota wycieczek posiadającego znajomość języka powszechnie znanego w kraju odwiedzanym lub języka uzgodnionego z kontrahentem zagranicznym. Organizując wycieczki dla turystów z zagranicy, organizator jest zobowiązany zapewnić usługi opiekę pilota wycieczek posiadających znajomość języka obcego umożliwiającą swobodny kontakt z uczestnikami lub języka uzgodnionego z kontrahentem zagranicznym.

 

ZOBACZ ZDJĘCIA Z MOICH WYCIECZEK

 

Kursy pilotów wycieczek przeprowadzają podmioty upoważnione do końca 2005 roku przez wojewodów, a obecnie przez marszałków województw na stałe lub tymczasowo do przeprowadzenia szkolenia przewodników turystycznych lub pilotów wycieczek. Najczęściej takie uprawnienia posiadają biura podróży.

Szkolenia prowadzi kadra wykładowców i instruktorów, którzy ukończyli studia wyższe i posiadają praktykę zawodową poświadczoną przez jednostkę organizującą szkolenie lub przez stowarzyszenie zrzeszające przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Kurs powinien odbywać się wg regulaminu przedstawionego uczestnikom, określającego w szczególności warunki potwierdzania udziału w zajęciach teoretycznych i praktycznych oraz ich zaliczenia.

Organizator szkolenia dla kandydatów na przewodników turystycznych lub pilotów wycieczek, rozpoczynając szkolenie, pisemnie informuje o tym marszałka województwa właściwego dla miejsca odbywania szkolenia, przedkładając kopię upoważnienia do prowadzenia szkoleń od właściwego wojewody wraz z harmonogramem zajęć i wykazem wykładowców i instruktorów. Marszałek ma prawo przeprowadzić kontrolę organizatora polegającą na sprawdzeniu dokumentacji szkolenia i ocenie zgodności harmonogramu zajęć z procesem jego realizacji.

Wiedza ogólna kandydatów na pilotów wycieczek powinna być oparta na bazie programów szkoły średniej. W programach szkolenia są zajęcia teoretyczne (wykłady) oraz ćwiczenia prowadzone przez praktyków/instruktorów. Zajęcia praktyczne polegają na aktywnym udziale w wycieczce i samodzielnym realizowaniu przez uczestników szkolenia dla kandydatów na pilotów wycieczek wskazanych jej etapów pod nadzorem instruktora.

Program kursu, przygotowany wg wytycznych zawartych w załączniku nr 10 do rozporządzenia ministra gospodarki w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (rozporządzenie z dnia 17 stycznia 2006 roku, Dz. U. z 2006 r. Nr 15, poz. 103 i 104), obejmuje 120 godzin zajęć oraz 3 dni zajęć praktycznych - w ramach których powinna się odbyć wycieczka krajowa lub zagraniczna z minimum jednym noclegiem.

W warsztacie i w późniejszej praktyce profesjonalnego pilota szczególnie ważne są trzy elementy kursu: geografia turystyczna Polski i Europy wraz z historią kultury i sztuki (30 h) oraz elementy pracy z grupą (28 h) obejmujące zagadnienia:

 • podstawy komunikowania się pilota z grupą;
 • procesy grupowe i techniki negocjacji;
 • cechy psychofizyczne pilota wycieczek;
 • rozwiązywanie konfliktów, źródła i objawy stresu;
 • program osobistego rozwoju pilota, w tym asertywność, autoprezentacja, praca z mikrofonem;
 • postępowanie pilota w sytuacjach nadzwyczajnych;
 • zasady sporządzania protokołów zdarzeń;
 • emisja głosu;
 • animacja grupy;
 • elementy savoir-vivre’u i protokołu w biznesie;
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku kraju i biura podróży podczas imprezy turystycznej.

Inne przedmioty wchodzące w skład programu kursu:

 • przemysł turystyczny w Polsce i na świecie (6 h);
 • struktura społeczno-polityczna Polski oraz Polska na tle Europy i świata (4 h);
 • obsługa ruchu turystycznego (36 h);
 • przepisy prawne w turystyce i ubezpieczenia turystyczne (12 h);
 • bezpieczeństwo, profilaktyka i ochrona zdrowia, higiena w turystyce (4 h).

Osoby ubiegające się o nadanie uprawnień przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek oraz tym samym uzyskania licencji - legitymacji i identyfikatora, składają po skończeniu kursu i zdaniu egzaminu wniosek do marszałka województwa zawierający m.in. zaświadczenie lekarskie i oświadczenie o niekaralności. Urząd marszałkowski także poświadcza w legitymacji pilota znajomość języków obcych wnioskującego, które ten musi udokumentować właściwym wykształceniem (filologicznym) lub pozytywnym wynikiem egzaminu przed wojewódzką komisją egzaminacyjną języków obcych.

Licencjonowany pilot nie jest przewodnikiem. Uprawnienia przewodnickie (górskie lub terenowe lub miejskie) uzyskuje się na osobnych szkoleniach. Ostatnie rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek opisuje dokładne wymagania wobec poszczególnych grup przewodników i miasta w Polsce, w których oprowadzanie wymaga licencji przewodnika miejskiego.

Osoby wykonujące zadania pilota wycieczek podlegają, wg ustawy o usługach turystycznych, kontroli obejmującej posiadanie uprawnień (w przypadku przewodników co do ich obszaru) i ważności ponadto poprawności wykonywania zadań. Kontroli podlega także zapewnienie przez organizatorów turystyki opieki przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek nad uczestnikami imprezy turystycznej.

W trakcie wykonywania zadań przewodnik turystyczny i pilot wycieczek zobowiązani są do posiadania przy sobie legitymacji potwierdzającej posiadanie uprawnień przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek oraz do okazywania jej na żądanie osób upoważnionych do wykonywania kontroli, w tym policji państwowej i straży miejskich lub gminnych.

Piloci działający w organizacjach branżowych, które skupia Polska Federacja Pilotażu i Przewodnictwa artykułują wobec izb turystyki i ministerstwa gospodarki regulującego tę dziedzinę, szeroki zakres problematyki zawodowej przewodnictwa i pilotażu, zawierający takie postulaty i problemy zawodowe.

 

Od 14 lat pracuję dla największych biur podróży w Polsce

 

itaka-logo                W-T-G-logo---srednie           Almatur-logo        pai

 

  otium logo   rainbow-tours-logo1 travels

 

antavia  filoktitis   sportvita  alf

ekotourist  kulig  pks


Zarezerwuj Karpackiego Gazdę

 


Zapraszam biura podróży do współpracy ze mną!

Pozdrawiam

Leszek Młodzianowski - Karpacki Gazda

S E R D E C Z N I E   Z A P R A S Z A M !

joomla template 1.6
Loading...